Service & Project Management

Disclaimer

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de internetsites van TeamWorkingSolutions. Door deze internetsite te bezoeken en/of de op of via deze internetsite aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.
Gebruik van deze internetsite
Hoewel TeamWorkingSolutions tracht juiste, volledige en actuele informatie uit betrouwbaar geachte bronnen aan te bieden, verstrekt TeamWorkingSolutions expliciet noch impliciet enige garantie dat de op of via deze internetsite aangeboden informatie juist, volledig of actueel is.
Wijzigingen
TeamWorkingSolutions behoudt zich het recht voor de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, te allen tijde te wijzigen zonder hiervan nadere aankondiging te doen. Het verdient aanbeveling periodiek na te gaan of de op of via deze internetsite aangeboden informatie, met inbegrip van de tekst van deze disclaimer, is gewijzigd.
Informatie van derden, producten en diensten
Wanneer TeamWorkingSolutions hyperlinks naar internetsites van derden weergeeft, betekent dit niet dat TeamWorkingSolutions de op of via deze internetsites aangeboden producten of diensten aanbeveelt. Het gebruik van dergelijke hyperlinks is volledig voor eigen risico. TeamWorkingSolutions aanvaardt geen enkele verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, het gebruik of de beschikbaarheid van dergelijke internetsites. De waarheidsgetrouwheid, juistheid, redelijkheid, betrouwbaarheid en volledigheid van informatie op dergelijke internetsites is door TeamWorkingSolutions niet geverifieerd.
Intellectuele eigendomsrechten
TeamWorkingSolutions, of de rechthebbende, behoudt alle rechten (waaronder auteursrechten, domeinnamen, merkrechten, octrooien en andere intellectuele eigendomsrechten) met betrekking tot alle op of via deze internetsite aangeboden informatie (waaronder alle teksten, grafisch materiaal en logo’s). Het is niet toegestaan informatie op deze internetsite te kopiëren, te downloaden of op enigerlei wijze openbaar te maken, te verspreiden of te verveelvoudigen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van TeamWorkingSolutions of rechtmatige toestemming van de rechthebbende. U mag informatie op deze internetsite wel afdrukken en/of downloaden voor uw eigen persoonlijk gebruik.
Uitsluiting van aansprakelijkheid
TeamWorkingSolutions aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien van directe en/of indirecte, immateriële of gevolgschade met inbegrip van gederfde winst die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot (i) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze internetsite, (ii) de informatie die op of via deze internetsite wordt aangeboden, (iii)  de werking of het niet-beschikbaar zijn van deze internetsite, (iv) misbruik van deze internetsite, (v) verlies van gegevens, (vi) het downloaden of gebruiken van software die via deze internetsite beschikbaar wordt gesteld of (vii) aanspraken van derden in verband met gebruik van deze internetsite.

Toepasselijk recht
Op deze internetsite en de disclaimer is het Nederlands recht van toepassing. Alle geschillen uit hoofde van of in verband met deze disclaimer zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in Nederland.

 

Recente projecten
Contact
Hoofdkantoor & Postadres
TeamWorkingSolutions
Lisdoddeveld 2
2492 LN, Den Haag
T: +31 (0)70-4447150
F: +31 (0)87-7847233
E: info@teamworkingsolutions.nl